ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 

 
С поканата може да се запознаете  ТУК 
 
дата на публикуване: 14.01.2024 г.

Ръководни органи на Сдружение"Училищно настоятелство на 107. ОУ "Хан Крум" 

Председател на Училищното настоятелство: Мелания Докова-Миковa

Членове на Управителния съвет на Училищното настоятелство:

1. Албена Димитрова 

2. Стефан Гойнов 

3. Кристина Кънева 

4. Елена Евстатиева 

 

Можете да направите превод по банковата сметка на Училищното настоятелство:

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА 107 ОУ ХАН КРУМ СДРУЖЕНИЕ                                               

UniCredit Bulbank  IBAN: BG49UNCR70001525264145  BIC: UNCRBGSF

или да внесете в касата на Настоятелството в училище.

Благодарим Ви! 

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА 107. ОУ "ХАН КРУМ" ЗА УЧАСТИЕ В ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 

 

С настоящата ви каня на Общо събрание на членовете на Училищно настоятелство на 107 ОУ ”Хан Крум” на 23.01.2023 г. в 18.00 ч. в сградата на 107 ОУ ”Хан Крум” София, кабинет № 8, район Лозенец, ул. Димитър Димов 13, което ще се проведе при следния дневен ред:

         1. Приемане на годишния финансов отчет на Училищното настоятелство на 107 ОУ „Хан Крум“ за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

         2. Приемане на отчета за дейността на Училищното настоятелство на 107 ОУ “Хан Крум” за 2020 г., 2021г. и 2022 г.;

         3. Освобождаване от отговорност на Председателя и Управителния съвет

         4. Освобождаване на членове на Управителния съвет и избор на нови членове на Управителния съвет.

         5.Промени в Устава на Училищното настоятелство.

         6.Приемане на макрорамка за действие на Училищното настоятелство за 2023 година.

         При липса на кворум заседанието се отлага с един час по - късно на същото място и при  същия дневен ред. Заседанието в този случай се счита за законно, колкото и членове да се явят.

        

         Общото събрание е свикано с решение на Управителния съвет от 12.12.2022 г.

 

                                                             Председател на Управителния съвет: /п/

гр. София                                                                     (Анелия Панчева)

ПИСМО НА Г-ЖА АНЕЛИЯ ПАНЧЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

Със съдържанието на писмото може да се запознаете от ТУК

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 

С настоящата ви каня на Общо събрание на членовете на Училищно настоятелство на 107 ОУ ”Хан Крум” на 22.01.2020 г. в 17.30 ч. в сградата на 107 ОУ ”Хан Крум” София, район Лозенец, ул. Димитър Димов 13, което ще се проведе при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на УН за 2019 година 

2. Приемане на финансов отчет за 2019 година 

2. Набелязване на дейности за изпълнение за следващата календарна година.

3. Освобождаване на настоящи членове на УН на 107 ОУ “Хан Крум” и приемане на нови членове на УН на 107 ОУ “Хан Крум”.

 

    

Общото събрание е свикано с решение на Управителния съвет от 12.12.2019 г.

 

12.12.2019 г.       Председател на Управителния съвет:   /П/

гр. София                                                                      (Анелия Панчева)

 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 

С настоящата ви каня на Общо събрание на членовете на Училищно настоятелство на 107 ОУ ”Хан Крум” на 30.10.2018 г. в 18.00 ч. в сградата на 107 ОУ ”Хан Крум” София, район Лозенец, ул. Димитър Димов 13, което ще се проведе при следния дневен ред:

1.Отчет на извършените дейности на УН на 107 ОУ “Хан Крум” за период 11.2017 – 10.2018.

2. Приемане на нови членове на УН на 107 ОУ “Хан Крум”.

3. Освобождаване на настоящи членове на УН на 107 ОУ “Хан Крум”.

4. Набелязване на дейности за изпълнение за следващата календарна година.

5. Разни.

    

Общото събрание е свикано с решение на Управителния съвет от 26.09.2018 г.

 

27.09.2018 г.       Председател на Управителния съвет:   /П/

гр. София                                                                      (Росица Симова)

 

Желаещите да станат членове  на Училищното настоятелство или настоящи да бъдат освободени като такива, могат да подадат заявление за приемане/освобождаване в канцеларията на училището при г-жа Евдокия Асенова - завеждащ административно-техническа служба в 107. ОУ до датата на събранието!

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ В УЧ. НАСТОЯТЕЛСТВО

ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ  ТУК