ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ 

Уважаема г-жо Председател, 
Уважаеми членове на Обществения съвет, 
В качеството си на директор на 107. ОУ "Хан Крум" Ви каня на засадение на Обществения съвет. Заседанието ще се проведе на 29.03.2023 година от 17..30 часа в учителската стая  при следния дневен ред: 
1. Отчет на бюджета за 2022 година 
2. Съгласуване на училищния план-прием за учебната 2023/2024 година 
3. Съгасуване на избора на учебници за първи, втори, пети и шести клас за следващите учебни годиние
4. Разни 
 
Данко Калапиш, директор на 107. ОУ "Хан Крум"
 
Даниела Василева, За директор, съгласно заповед №  747/15.03.2023г.
 

Обществен съвет с мандат до 21.12.2025 година 

Председател на съвета: 

Калина Христова, родител
 
 
Членове: 
Силвия Стоянчева, родител
Станислав Иванов, родител
Галина Донева, родител 
Костадин Чунчуков, родител
Людмила Грибнева, родител
Анета Миленова, родител 
Силвия Атанасова, представител на район Лозенец
Йорданка Станкова, представител на обществеността
 
Протоколчик и подпомагащ дейността на Обществения съвет: Катерина Пумпалова, старши учител в 107. ОУ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Имам удоволствието да ви поканя  на  общо събрание за избор на Обществен съвет /Председател, членове, резервни членове/ на 16. декември 2022 година, петък , от 18.00 часа в кабинет № 8. 

 

Общественият съвет се състои от родители на ученици от 107. ОУ, представител на район Лозенец, общественици.
 
Изборът на нов обществен съвет се налага поради изтичане мандата на настоящия. 
 
Правата и задълженията на Обществения съвет са регламентирани в ЗПУО, глава 14 "Обществени съвети".
 
Моля излъчените по класове родители да присъстват на събранието. 
 
Моля настоящите членове на Обществения съвет да присъстват също на събранието.
 
 
 
 
Данко Калапиш, директор на 107. ОУ