Ученическа униформа

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ученическата  униформа е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН елемент от облеклото на учениците от 107.ОУ „Хан Крум“ . Униформата е символ на училището и всеки елемент от нея е с логото на 107.ОУ "Хан Крум". Утвърдена в Правилника за  дейността на 107. ОУ " Хан Крум", чл. 3.

Униформата е символ за принадлежността към дадена общност, в случая – училището. Униформата обвързва ученика с неговите задължения като такъв. Носенето на училищна униформа утвърждава училищната култура и е част от Институционалните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование,  насочени към изграждане и поддържане на демократична училищна организационна култура, която насърчава спазването на споделени правила, процедури, традиции и колективни ценности.

Видът на облеклото на учениците в горната му част се определя само от елементи на униформата.  Униформата се носи задължително през цялата учебна година, както и за тържественото откриване и закриване на учебната година, за официални празници, патронен празник на училището, участие в представителни инициативи, както и при пътувания в страната и чужбина.

 

Ученици от прогимназиален етап на обучение, които се явяват в училище без униформа както и в неприличен вид се отстраняват от дежурния учител на входа до отпадане на основанието за отстраняването му.

 

 
  
 
 
 
ПОКУПКА НА УНИФОРМАТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:
 
или последвайте линка:  https://rimasport.eu/category/80/107-ou-han-krum.html