Закони, правилници и училищни програми

Закон за предучилищното и училищното образование

 Правилник за  дейността на 107. ОУ " Хан Крум"  за учебната 2022/2023 година  

Етичен кодекс на училищната общност /валиден до 08.12.2022 година/

Етичен кодекс на училищната общност /валиден от 08.12.2022 година/

Мерки за повишаване качеството на образование

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване за учениците от уязвимите групи 

 

Правила за сигурност и безопасност на децата и учениците  в интернет

План - програма по безопасност на движението по пътищата за 2023 година