ОТЧЕТ ПО ЗДОИ ЗА 2019 ГОДИНА 

Брой получени заявления за достъп до ОИ: 1 /едно/
 
Даден е отговор с исканата обществена информация. 
 
Неразгледани заявления: няма 
 
Брой заявления, на които не е дадена обществена информация: няма