ОТЧЕТ ПО ЗДОИ ЗА 2020 ГОДИНА 

Брой получени заявления за достъп до ОИ: нула
 
Даден е отговор с исканата обществена информация. 
 
Неразгледани заявления: няма 
 
Брой заявления, на които не е дадена обществена информация: няма