ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРИЕМА В 5. КЛАС

 
Колко са свободните места за прием? 
Свободните места се определят в резултат на увеличаване на максималния брой ученици в паралелка от начален в прогимназиален етап и при преместване на ученици от 107. ОУ в други училища. Тъй като преместването на ученици е в регламентирани от училищата срокове, броят на свободните места може да се посочи точно след изтичането на сроковете. 
 
Каква е разликата между паралелка и група с разширено изучаване на математика?
Паралелката с разширено изучаване на математика се сформира традиционно от 26 ученици. Когато има повече от 26 ученици с изявени интереси в областта на математиката, тези над 26 се разпределят в останалите три паралелки. Тези ученици образуват група с разширено изучаване на математика и в 5. клас всичките им часове по разширена подготовка са по математика. И групата, и паралелката се обучават при един и същи учител по математика, имат един и същи брой часове по математика и участват в Школата по математика. Учениците от групата с разширена подготовка по математика може да разполагат с повече часове математика в 6. клас, ако имат достатъчно високи постижения на математически състезания в 5. клас. В 7. клас допълнителният час по разширена подготовка по математика се прилага за онези ученици, които са посочени от учителя по математика, както и за учениците от паралелката с разширено изучаване на математика. Този час е насочен към подготовка за национално външно оценяване (НВО). 
 
Кои ученици се разпределят в паралелката с разширено изучаване на математика? 
Паралелката се сформира от ученици, завършили 4. клас в друго училище, и ученици, завършили 4. клас в 107. ОУ. За целта родителите на всички ученици е необходимо да подадат заявление, съгласно графика на дейностите по приема. В училището се приемат толкова ученици, завършили 4. клас в друго училище, колкото са свободните места, по намаляващ ред на сбора от точките по всички посочени критерии – адрес, други деца в 107. ОУ, резултати от НВО и рейтинг от математически състезания, в т.ч. и състезание „Еврика“. Към приетите ученици се добавят завършилите 4. клас в 107. ОУ, които са подали заявление за преместване в паралелката с разширено изучаване на математика и не са се записали в друго училище към момента на подаване на заявлението. Учениците се подреждат по намаляващ ред на сбора от точките по последните два критерия - резултати от НВО и рейтинг от математически състезания, в т.ч. и състезание „Еврика“. Първите 26 сформират паралелката с разширено изучаване на математика, а останалите попадат в групата с разширено изучаване на математика. Нека разгледаме следния пример: В училището има 20 свободни места. Възможно е следното:
  • Всички приети на тези 20 места попадат в първите 26 по сбор от точките по последните два критерия. В паралелката с разширено изучаване на математика се разпределят 20-те ученици, приети в 107. ОУ и 6 ученици, завършили 4. клас в 107. ОУ с най-висок сбор. 
  • 18 от приетите на свободните места попадат в първите 26 по сбор от точките по последните два критерия. В паралелката с разширено изучаване на математика се разпределят тези 18 ученици и 8 ученици, завършили 4. клас в 107. ОУ с найвисок сбор. Останалите 2 приети деца се включват в групата с разширено изучаване на математика. 
  • За учениците, завършили 4. клас в 107. ОУ, са подадени по-малко от 6 заявления за преместване в паралелката с разширено изучаване на математика, например 4. В паралелката с разширено изучаване на математика се включват всички приети на 20-те свободни места, 4-те ученици с подадени заявления за преместване и още 2 деца, завършили 4. клас в 107. ОУ по решение на директора на училището. 
 
Какво представлява Школата по математика? 
Школата по математика се провежда два пъти седмично по два учебни часа извън часовете от седмичното разписание и подготвя учениците за явяване на математически състезания. Тя е предназначена за учениците от паралелката и групата с разширено изучаване на математика. Школата по математика е платена педагогическа услуга, която се организира от Съюза на математиците в България. Ръководителите на Школата за съответния клас са различни от преподаващия на класа учител по математика. Участието в нея през следващата година се защитава чрез постигане на високи резултати от математически състезания и/или явяване на състезание „Еврика“. 
 
Открих грешка в рейтинга от математически състезания на детето си. Какво да направя? 
Необходимо е да информирате училището по посочения начин и в посочения в графика на дейностите срок. Често рейтингът не съответства на Вашите изчисления, поради непредставяне на документ, доказващ резултат, или поради допускане на техническа грешка от наша страна. При всички случаи е важно да спазите срока за информиране на училището, тъй като на по-късен етап комисията по прием на ученици не може да Ви съдейства за извършване на корекция. 
 
Необходимо ли е в заявлението за прием/преместване да попълня точките по критериите и да ги събера? 
Да, попълва се всичко необходимо в заявлението. Член на комисията по приема проверява верността на попълненото. 
 
Необходимо ли е при подаване на заявлението за прием/преместване да представя описаните в него и в регламента за прием документи? 
Да, задължително е да представите всички документи, за да може да се възползвате от получаване на точки. 
 
Какво да направим, ако нямаме възможност да дойдем лично и да подадем необходимите документи за участие в приема/преместването на детето ни в 5 клас? 
Редно е да представите нотариално заверено пълномощно от двамата родители, тъй като става въпрос за кандидатстване и преместване (евентуално) от едно училище в друго. Задължително в пълномощното да фигурира текст, че лицето, което Ви представлява има право да подава заявления от Ваше име и да осъществява дейности по преместване на детето от едно училище в друго
 
Необходимо ли е да подам заявление за участие във втори етап на класирането? 
Не, не е необходимо. 
 
Какво се случва, ако не запиша приет ученик след първо или след второ класиране? 
В този случай Вие се отказвате от участие в приема. 
 
Кои учители ще преподават на детето ми и кой ще бъде неговият класен ръководител? 
С класния ръководител и преподаващите учители ще се запознаете на първата родитело-учителска среща, която се провежда няколко дни преди началото на учебната година. 
 
Какви са шансовете детето ми да бъде прието в 107. ОУ? 
Ако подадете документи в срок, шансът е повече от 0. 
 
Задължително ли е носенето на униформа в 107. ОУ? 
Правилникът за дейността на училището поставя изискване за носене на елемент на униформа.