Училищно настоятелство

Управителният съвет на Училищното настоятелство на 107. основно училище “Хан Крум”, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на настоятелството на 14.11.2017 г. в 18 ч. в сградата на 107. ОУ “Хан Крум”, София, район „Лозенец“, ул.“Димитър Димов“ № 13, при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на УН на 107. ОУ “Хан Крум” за периода 2015-2017 г.;  

2. Доклад  на ревизионната комисия за отчетния период;

3. Промени в УС на Настоятелството  

4. Приемане на програма за работа за 2017/2018 учебна година.

Съгласно чл. 21 от Устава на УН, при липса на кворум в 18 ч., събранието ще се проведе с наличния състав 1 час по-късно, т.е. от 19 ч.

          УС на Училищното настоятелство на 107. ОУ „Хан Крум“