Ръководни органи на Сдружение"Училищно настоятелство на 107. ОУ "Хан Крум" 

Председател на Училищното настоятелство: Анелия Панчева 

Членове на Управителния съвет на Училищното настоятелство:

1. Иванка Маринова 

2. Георги Костадинов

3. Албена Димитрова 

4. Росица Симова 

 

Можете да направите превод по банковата сметка на Училищното настоятелство:

IBAN: BG77SOMB91301026655701, BIC: SOMBBGSF, ОБЩИНСКА БАНКА АД

или да внесете в касата на Настоятелството в училище.

Благодарим Ви! 

ПИСМО НА Г-ЖА АНЕЛИЯ ПАНЧЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

Със съдържанието на писмото може да се запознаете от ТУК

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 

С настоящата ви каня на Общо събрание на членовете на Училищно настоятелство на 107 ОУ ”Хан Крум” на 22.01.2020 г. в 17.30 ч. в сградата на 107 ОУ ”Хан Крум” София, район Лозенец, ул. Димитър Димов 13, което ще се проведе при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на УН за 2019 година 

2. Приемане на финансов отчет за 2019 година 

2. Набелязване на дейности за изпълнение за следващата календарна година.

3. Освобождаване на настоящи членове на УН на 107 ОУ “Хан Крум” и приемане на нови членове на УН на 107 ОУ “Хан Крум”.

 

    

Общото събрание е свикано с решение на Управителния съвет от 12.12.2019 г.

 

12.12.2019 г.       Председател на Управителния съвет:   /П/

гр. София                                                                      (Анелия Панчева)

 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО 

С настоящата ви каня на Общо събрание на членовете на Училищно настоятелство на 107 ОУ ”Хан Крум” на 30.10.2018 г. в 18.00 ч. в сградата на 107 ОУ ”Хан Крум” София, район Лозенец, ул. Димитър Димов 13, което ще се проведе при следния дневен ред:

1.Отчет на извършените дейности на УН на 107 ОУ “Хан Крум” за период 11.2017 – 10.2018.

2. Приемане на нови членове на УН на 107 ОУ “Хан Крум”.

3. Освобождаване на настоящи членове на УН на 107 ОУ “Хан Крум”.

4. Набелязване на дейности за изпълнение за следващата календарна година.

5. Разни.

    

Общото събрание е свикано с решение на Управителния съвет от 26.09.2018 г.

 

27.09.2018 г.       Председател на Управителния съвет:   /П/

гр. София                                                                      (Росица Симова)

 

Желаещите да станат членове  на Училищното настоятелство или настоящи да бъдат освободени като такива, могат да подадат заявление за приемане/освобождаване в канцеларията на училището при г-жа Евдокия Асенова - завеждащ административно-техническа служба в 107. ОУ до датата на събранието!

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ В УЧ. НАСТОЯТЕЛСТВО

ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ  ТУК