Обществен съвет

Председател на съвета: 

Искра Джанабетска-Кавалджиева, родител 
 
Членове: 
Маргарита Стоилова, родител
Магдалена Димитрова, родител
Йорданка Енева, родител
Светла Гергова, родител
Силвия Атанасова, район Лозенец
Йорданка Станкова, СГО
 
Протоколчик на Обществения съвет: Катерина Пумпалова, старши учител, начален етап в 107. ОУ 
 
 
 
Протоколи от заседания на Обществения съвет 2018 година 
 
Протокол от 15.02.2018 година