Обществен съвет с мандат до 12.12.2021 година 

Председател на съвета: 

Маргарита Стоилова, родител
 
 
Членове: 
Десислава Стоева, родител
Бойко Вълчев, родител 
Надя Петрова, родител
Силвия Стоянчева, родител
Силвия Атанасова, представител на район Лозенец
Йорданка Станкова, представител на обществеността
 
Протоколчик и подпомагащ дейността на Обществения съвет: Катерина Пумпалова, старши учител в 107. ОУ 
 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Имам удоволствието да ви поканя  на  общо събрание за избор на Обществен съвет /Председател, членове, резервни членове/ на 12. декември 2019 година, четвъртък, от 17.30 часа в кабинет № 8. 

 

Общественият съвет се състои от родители на ученици от 107. ОУ, представител на район Лозенец, общественици.
 
Изборът на нов обществен съвет се налага поради изтичане мандата на настоящия. 
 
Правата и задълженията на Обществения съвет са регламентирани в ЗПУО, глава 14 "Обществени съвети".
 
Моля излъчените по класове родители да присъстват на събранието. 
 
Моля настоящите членове на Обществения съвет да присъстват също на събранието.
 
 
 
 
Данко Калапиш, директор на 107. ОУ