"Подкрепа на приобщаващото образование", реализиран от МОН по програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

14/11/2021 08:51
От тази учебна година в нашето училище освен педагогически съветник, си имаме и училищен психолог!
Възможността да имаме психолог е благодарение на проект "Подкрепа на приобщаващото образование", реализиран от Министерството на образованието и науката по програма "Наука и образование за интелигентен растеж"!
Проектът ни дава възможност да имаме училищен психолог, който да подпомага емоционалното и психологическото развитие на децата със специални образователни потребности, на децата в риск и с хронични заболявания, обучаващи се в нашето училище!
Едновременно с това се дава възможност на педагогическия съветник да поеме всички заявки за краткосрочна и дългосрочна обща подкрепа на останалите ученици, да подпомага ученическия съвет и много други дейности в неговия професионален профил!
Радваме се, че имаме възможността да сме част от този проект!
Вече и пространството на нашия психолог за уединена работа е готово, като със средства от проекта ще го дооборудваме с нужните за дейността дидактически и други материали!