Програма за превенция на зависимо поведение в училищна среда

     Съвременното разбиране за превенция се свързва с развиване на емоционална интелигентност, която включва компоненти като: отговорно отношение и поведение към себе си и другите; умения за справяне в конфликтни ситуации; дълготрайни приятелски отношения; пълноценна връзка с авторитети; позитивна нагласа към здравословен начин на живот и т.н.

В тази връзка Областен съвет по наркотични вещества и Столична община организират програма за превенция на зависимо поведение, която се базира на доказано ефективни световни практики, адаптирани към условията на българското училище, включващи едновременно работа с ученици, родители и училищни специалисти.

Използваните методи в програмата са предимно интерактивни - развиващи умения за справяне в различни, важни за съответната възраст ситуации. В дейностите се използва активно участие, групова работа, решаване на казуси, ролеви игри и др.

 

Превантивната програма включва:

·        Семинари за ученици – развиване на емоционална интелигентност (учениците ще имат възможност да задават въпроси, да участват в дискусии и упражнения по теми свързани с приятелството, семейството, отношенията между половете).

·        Консултации за учители – при продължителни и засилващи се проблеми с ученици, агресивно поведение, системно отсъствие, затруднен контакт с родителите, употреба на алкохол и психоактивни вещества, насочване на родители за консултация.

·        Семинари за учители поставени като теми по време на консултациите.

·        Консултации за родители – при съмнения за употреба на психоактивни вещества, прояви на агресивно поведение при децата, липса на интерес към учебния материал, конфликтни отношения с връстници, затруднен контакт с учител.

·        Информационни семинари за родители – какво може да ни насочи към разбирането, че детето употребява наркотици; какво да правим, ако имаме съмнения; към кого да се обърнем; ролята на родителите при превенцията; разликата между зависимост и експериментиране; стадии на зависимостта.

 

За повече информация и заявки за участие позвънете на тел.: 02 828 35 10 в понеделник от 10.00 до 13.00 ч. или пишете на e-mail: sk_osnv@abv.bg

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – ЛОЗЕНЕЦ

 

Фондация Толеранс, Район Лозенец и Столична община през 2009 г. стартираха партньорски проект „Заедно днес за по-добро утро” с цел създаване на Център за обществена подкрепа за деца и семейства в район Лозенец. Центърът работи за повишаване капацитета на семействата, училищата и обществената среда да се справят с трудностите и проблемите на подрастващите в риск от насилие, изоставяне, липса на грижи, отпадане от училище, агресивно поведение.

В Центъра се развиват две основни програми:

·        Психологическо консултиране на деца в риск и техните семейства – подобряване на социалното функциониране и качеството на живот; личностно израстване и себепознание; мотивиране на родителите за активно участие при работата с техтите деца;

·        Превантивна работа в училище – сексуална култура, човешки отношения и справяне в различни житейски ситуации; обучения за лична мотивация и кариерно развитие; справяне с детската агресия в междуличностните отношения в училище;

По програмите работи квалифициран екип от социални работници, психолози и фамилни консултанти. За качеството на тяхната работа гарантира супервизорски екип от професионалисти с дългогодишен опит в тази област: специалист по работа с групи; психотерапевт, специалист по индивидуална работа с клиенти.

 

Обърнете се към Центъра ако: 

·        децата ви имат трудности в общуването със своите връстници;

·        децата ви имат обучителни затруднения или не ходят редовно на училище;

·        имате затруднения да се разбирате в къщи;

·        сте в период на раздяла с партньора си и искате да подготвите децата си за предстоящите промени;

·        сте осиновители или приемни родители и се нуждаете от подкрепа или консултация;

·        вие или децата ви сте преживели насилие или друго травматично събитие;

·        имате нужда от помощ и подкрепа при отглеждането и възпитанието на децата ви;

 

Адрес:

Лозенец, ул. Миджур №23, тел. 02/963 34 82

e-mail: cop_lozenetssofia@mail.bg

www.tolerancebg.org

Център за обществена подкрепа - Лозенец

 

 

Може би ще ви е от полза да се запознаете с дейността на Фондация "Асоциация Анимус" 

http://www.animusassociation.org/