НВО 2018 г.

Дати за провеждане на НВО в 4. клас

Български език и литература - 10 май 2018 г.
 
Математика - 14 май 2018 г.
 
Човекът и обществото - 16 май 2018 г.
 
Човекът и природата - 17 май 2018 г.

Дати за провеждане на НВО в 7. клас

Български език и литература - 21 май 2018 г.
 
Математика - 23 май 2018 г.

Информация за прием след завършен 7. клас

 
Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - чл. 9 ал. 10 (стр. 6), чл. 47 (стр. 24), чл. 51 ал. 1 - 5 (стр. 26), Глава шеста (стр. 62 - 64), Преходни и заключителни разпоредби § 4, § 5 и § 7 (стр. 65 - 68)
 

Заповед № РД09-4135/29.08.2017 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование

 

Подаване на документи

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

От 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г. можете да подавате Заявления за участие в първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас. Подаването може да стане по два начина:

1. Електронно подаване на Заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничания. Попълването е през сайта https://priem.mon.bg/, където можете да влезете с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището. Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните) избирайки кода на паралелката или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните поне двадесет паралелки и да ги съобразите с резултатите си от изпитите. Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство.

След като попълните исканите от Вас паралелки внимателно проверете попълненото Заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си.

Подаването на Заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Запиши“. След това НЕ можете да правите никави промени и НЕ можете да подавате друго Заявление нито по електронен път, нито на хартиен носител в училище-гнездо. 

2. Подаване на Заявление в училище-гнездо става като посетите което и да е гнездо на територията на град София (за ученици от страната подаването става само в 48. ОУ „Йосиф Ковачев“). Работното време е от 8:00 до 18:00 часа без събота и неделя. Няма райониране или други ограничения. Заявление можете да изтеглите от настоящия сайт и да попълните вкъщи на компютър или на ръка, а можете да получите бланка и в училището-гнездо и да попълните там на място. Паралелките са изложени в училищата-гнезда на достъпно място. Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните). За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните поне двадесет паралелки и да ги съобразите с резултатите си от изпитите. Броят на желанията не е ограничен.

При отиването в училище-гнездо първо ще Ви бъде направена проверка в електронната система дали не сте въвели електронно Заявление. Ако се установи, че вече имате такова, друго Заявление няма да Ви бъде прието. При условие че няма регистрирано Заявление в електронната система, Вашето Заявление на хартиен носител ще бъде кодирано от длъжностно лице, а ако Вие сами сте нанесли кодовете – ще бъде само проверено. След това ще Ви бъде поискано само за справка Свидетелството за завършено основно образование. Не се изисква копие. Ако в Заявлението Ви има паралелки със специалности от професии, трябва да носите оригинал и копие на медицинското свидетелство. След проверка от длъжностно лице оригиналът ще Ви бъде върнат. Следващата стъпка е Заявлението Ви да бъде входирано в електронната система. Това ще бъде извършено от длъжностно лице, на което ще трябва да се съобщят имената на един от родителите, телефонен номер и/или електронен адрес. Длъжностно лице ще регистрира Заявлението, което ще получи номер от електронната система, ще го разпечата в два екземпляра и ще Ви предостави единия. С това Заявлението Ви е прието.

Оценките от свидетелството за основно образование ще бъдат визуализирани в сайта https://priem.mon.bg/ след подаване на Заявление по един от двата начина. За целта е необходимо технологично време.

На Всички желаем успех!

Списък с училища – гнезда за приемане на заявления на учениците от VII клас за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2018 г.

Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас

Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас - разширено

Списък с паралелките и кодовете за учебната 2018/2019 г. за прием в VIII клас в София-град