НВО 2018 г.

Дати за провеждане на НВО в 4. клас

Български език и литература - 10 май 2018 г.
 
Математика - 14 май 2018 г.
 
Човекът и обществото - 16 май 2018 г.
 
Човекът и природата - 17 май 2018 г.

Дати за провеждане на НВО в 7. клас

Български език и литература - 21 май 2018 г.
 
Математика - 23 май 2018 г.

Информация за прием след завършен 7. клас

 
Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - чл. 9 ал. 10 (стр. 6), чл. 47 (стр. 24), чл. 51 ал. 1 - 5 (стр. 26), Глава шеста (стр. 62 - 64), Преходни и заключителни разпоредби § 4, § 5 и § 7 (стр. 65 - 68)
 

Заповед № РД09-4135/29.08.2017 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование