НВО 2016 г.

ПРОВЕРКА НА РАБОТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ 7. КЛАС

Ученици от VII клас имат право в присъствието на родител (настойник) да се запознаят с проверената си изпитна работа, както следва:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 6, 7 и 8 юни 2016 г.– в 22. СОУ „Г.С.Раковски“ (бул. „Витоша” № 134) – от 9:00 до 17:00 часа
МАТЕМАТИКА - 6, 7 и 8 юни 2016 г. – в 18. СОУ „Уилям Гладстон“ (ул. "Пиротска" № 68) – от 9:00 до 17:00 часа
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - 8, 9 и 10 юни 2016 г. – в 51. СОУ „Елисавета Багряна“ (ул. „Софийски герой” № 28) – от 9:00 до 17:00 часа
Учениците следва да представят ученическа лична карта (ученическа книжка), а родителят/настойникът – документ за самоличност (лична карта).
Не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи (т. 11.3.2. от Приложение 1 към заповед № РД 09-357/25.03.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2016/2017 година).
Важно е да се знае, че съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 8 от Наредба № 11 от 28 март 2005 г. на МОН за приемане на ученици в държавни и в общински училища, оценките от приемните изпити са окончателни.

РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІ КЛАС МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С РАБОТИТЕ ОТ НВО ПО КОО ОНГОР, КОО ПНЕ И ЧУЖД ЕЗИК НА 8 ЮНИ 2016 г. ОТ 17 ч. ДО 18 ч. В 107. ОУ, 8. КАБИНЕТ

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Дати за провеждане на НВО в 4. клас

Математика - 10 май 2016 г.

Български език и литература  - 12 май 2016 г.

Човекът и природата - 13 май 2016 г.

Човекът и обществото - 16 май 2016 г.

Дати за провеждане на НВО в 7. клас

Български език и литература - 18 май 2016 г.

Математика - 20 май 2016 г.

КОО "Обществени науки, гражданско образование и религия" (история и география) - 26 май 2016 г.

Чужди езици - 27 май 2016 г.

КОО "Природни науки и екология" (биология, физика и химия) - 30 май 2016 г.