Обява

23/03/2010 13:11

 

Управителният съвет на Училищното настоятелство на 107 основно училище “Хан Крум”, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на настоятелството на 14.ІV.2010 г. в 18 ч. в сградата на 107 ОУ “Хан Крум”, София, район „Лозенец“, ул. Димитър Димов №13, при следния дневен ред: 1. Отчет на дейността на УН на 107 ОУ “Хан Крум”  за изминалия период; 2. Приемане на нови членове на УН ; 3. Избор на ново ръководство на училищното настоятелство – управителен съвет на УН  4. Приемане на програма на работа за следващия отчетен период